Регистрация на спортен клуб

Много често нашите клиенти искат да регистрират спортен клуб и ни задават въпроси във връзка с изискванията и процедурата за това. В този материал ще опитаме да обощим най-важното по темата:

Под каква форма може да бъде регистриран един спортен клуб?

Законът допуска клубът да се регистрира в една от следните две форми:

  1. Сдружение с нестопанска цел;
  2. Търговско дружество

Сдружението е неправителствена организация – юридическо лице с нестопанска цел. Търговското дружество пък е дружество с ограничена отговорност (ООД/ЕООД) или акционерно дружество (АД/ЕАД). И двете форми се регистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Регистрация на НПО – Сдружение или Фондация – С Advokatami.bg процедурата по регистрация на НПО е онлайн. Регистрираме организацията в Търговския регистър в рамките на седмица.

Определяне на вида спорт на клуба

Спортните клубове могат да бъдат клубове за развитие на един спорт и сходни на него спортове или пък многоспортови – за практикуванен а повече от един спорт. Многопосртовите клубове обединяват спортисти не спрямо спорта, който практикуват, а спрямо друг признак – спортни клубове за деца, ученици, военни, хора с увреждания и други.

Членство във федерация

Определянето на вида спорт е важно за членството в дадена федерация. Един клуб може да членува само в една спортна федерация. Възможно е със закон изрично да се предвиди, че един клуб може да бъде член на повече от една федерация, но това по-скоро би било изключение от общото правило.

Също така членовете на управителния орган на сдружението или управителите на фирмата не трябва да участват в управлението на други клубове, членуващи в същата федерация. Същото изискване има и за съпрузи, родители, братя, сестри, братовчеди, но и работодатели и служители. Тези лица се наричат свързани.

Изисквания към име, предмет на дейност, членове и треньори

В името на всеки спортен клуб трябва да присъства думата „клуб“ както и някаква индикация, че клубът се занимава със спортна дейност.

В предмета на дейност на клуба пък трябва да бъдат включени „физическа активност“, „спорт“ или други сходни дейности.

Задължително е клубът да има сключени договори с треньори, специализиращи в съответния вид спорт. Това изискване към момента не подлежи на проверка при регистрциян а клуб в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Ако клубът е регистриран като сдружение, в него се допуска участието само на физически лица, т.е. на хора. Не се допускат като членове на клуба фирми, организации и други лица.