Процедура по регистрация на НПО

От 01.01.2018 г. се въведоха нови правила за регистрацията на НПО – сдружения и фондации. Досега процедурата се извършваше чрез вписване в регистър към съответния окръжен съд, в регистър БУЛСТАТ и в регистър на Министерство на правосъдието.  С новите промени регистрацията стана значително по-лесна, като тя става изцяло през Агенция по вписванията в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ (юридически лица с нестопанска цел – т.е. сдружения и фондации).

Какви са стъпките за регистрация на НПО?

На първо място следва да имаш яснота относно това какво НПО е най-подходящо за теб, как ще се индивидуализира то, как ще се управлява то.

След като вече имаш ясен план за действие, можеш да пристъпиш към осъществяването му. Регистрацията се прави въз основа на подадено заявление пред Търговския регистър от упълномощено за това лице или от упълномощен адвокат. Заявлението може да се подаде на място в Агенция по вписванията, или да се подаде онлайн. Имай предвид, че заявленията, подадени през интернет страницата на Търговския регистър, се таксуват наполовина. Така спестяваш и време, и пари.

Следващата стъпка е да подготвиш документите, нужни за регистрацията. Въпреки дребните разлики при сдружението и фондацията, те могат да се обобщят така:

  • Учредителен акт/Устав
  • Протокол от учредителите
  • Съгласие и образец от подпис на представителите (при сдружението – с нотариална заверка)
  • Декларация относно истинността на заявените обстоятелства
  • Документ за внесено в банка дарение (само при фондациите)
  • Изрично пълномощно към адвокат
  • Документ за платена държавна такса

Процедурата е известна още като учредяване на сдружение, учредяване на фондация или създаване на НПО.

Регистрация на НПО – Сдружение или Фондация – С Advokatami.bg процедурата по регистрация на НПО е онлайн. Регистрираме организацията в Търговския регистър в рамките на седмица.

Какво става с неправителствените организации, регистрирани преди промяната от 01.01.2018 г.?

НПО, регистрирани преди промяната, имат задължение да направят т.нар. пререгистрация. Тази процедура не трябва да те плаши – съвсем опростена е и услугата е освободена от такси.

Що се отнася до регистрите отпреди промяната (регистър към окръжния съд, БУЛСТАТ регистър и регистъра към Министерство на правосъдието), те продължават да съществуват без да се извършват нови регистрации в тях.