Пререгистрация на НПО

От 01.01.2018 г. се създаде нов регистър на ЮЛНЦ (юридическите лица с нестопанска цел) – сдружения и фондации, към Търговския регистър при Агенция по вписванията. Какво трябва да знаеш, ако управляваш неправителствена организация?

Чие е задължението за пререгистрация?

На пререгистрация в новия регистър подлежат всички фондации и сдружения, учредени преди промяната от 01.01.2018 г. Това значи, че ако управляваш НПО, следва да действаш по пререгистрацията му, като срокът за това е до края на 2022 г. Така или иначе, ако твоето НПО развива дейност в обществена полза, то имаш задължение да обявяваш ГФО – следователно трябва да си пререгистрирал твоето НПО, но за това по-долу. 

Какви документи са нужни за пререгистрация на НПО?

За да пререгистрираш успешно своята организация, ще ти бъдат необходими:

  • Учредителен акт (за фондация)/ Устав (за сдружение)
  • Декларация относно истинността на заявените обстоятелства
  • Пълномощно към адвокат, ако избереш да подадеш документите чрез юрист

Важно е учредителния акт/устава да е заверен от председателя или от управителя на организацията. Това става като върху всяка страница се изпише „Вярно с оригинала“ и се придружи с подпис на съответното лице. Ако все пак това не е направено, удостоверяването може да се извърши и от съда по регистрацията, т.е. съответния окръжен съд, където първоначално е регистрирано НПО-то.

Както всяко вписване в Търговския регистър, така и пререгистрирането на НПО се прави въз основа на подадено заявление по образец на регистъра, което може да се подаде на място на хартиен носител или онлайн с електронен подпис. За разлика от другите заявление, това за пререгистриране на НПО е освободено от държавна такса, така че не е нужно представянето на документ за плащане към Агенцията.

Какво се случва след това?

След като вече си изпълнил изброените стъпки остава да изчакаш данните за твоето НПО да преминат към Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Кодът по БУЛСТАТ, който до преди пререгистрацията е служил за идентификация на организацията ти, продължава да е валиден, но вече се нарича ЕИК – единен идентификационен код.

Важно!

Трябва да имаш предвид, че преди да пристъпиш към извършване на каквито и да промени по твоето НПО или дори към обявяване на ГФО, следва преди това да си го пререгистрирал. Всички нови обстоятелства трябва да бъдат нанесени по досието на твоята организация в новия регистър към Агенция по вписванията.

Пререгистрация на Сдружение или Фондация (НПО) – С Advokatami.bg процедурата по пререгистрация на НПО е изцяло онлайн и отнема няколко минути.