Администрация на НПО

Според ЗЮЛНЦ (Закон за юридическите лица с нестопанска цел) неправителствените организации (накратко НПО) са такива, които развиват обществена дейност без да целят извличане на печалба. Те се създават с оглед постигане на идеална цел, т.е. принос към определена обществена или лична кауза. Като такива, законодателят правилно е преценил, че следва да се създадат специални правила с оглед подпомагане на тяхната дейност.

Какви данъчни облекчения са предвидени за НПО?

  • Не се заплащат данъци за приходи от нестопанска дейност, като например дарения (при фондацията), членски внос (при сдруженията), финансирания по проекти.
  • При НПО в обществена полза (виж разликата между НПО в обществена и в частна полза тук) е налице облекчение за дарителите на организацията:
  • Физически лица (т.е. граждани) – 5% намаление от годишния им доход;
  • Фирми – 10 % от печалбата им преди облагане с данък;
  • Има възможност за отдаване на имот държавна или общинска собственост, при преференциални условия.

Важно!

По отношение на допълнителната стопанска дейност не се прилага данъчно облекчение. Печалбата се облага с 10-процентен данък. 

Как се ръководи счетоводно едно НПО и как се отчита дейността му?

НПО-то също има задължение за водене на счетоводство. Важно е да знаеш, че стопанската и нестопанската дейност се осчетоводяват отделно, именно заради посочените по-горе облекчения и условията за прилагането им.

Какви задължения има ръководството на НПО във връзка с годишното отчитане?

  • ако извършват допълнителна стопанска дейност – трябва всяка година до 31 март да подават отчет за своята дейност в Националния статистически институт и данъчна декларация в Националната агенция по приходите;
  • ако действат в обществена полза – трябва всяка година до 31 май да подават отчет до Централния регистър на НПО в обществена дейност;
  • да подават всеки месец информация към НОИ за изплатени заплати и осигуровки;
  • да регистрират в НОИ сключените от тях трудови договори;

Трябва ли НПО-то да обявява годишен финансов отчет (ГФО)?

Отговорът е „да“, като НПО, определено в обществена полза следва да представя и доклад за дейността си.

Важно!

Имай предвид, че от 01.01.2018 г. се въведе нов начин за регистриране на НПО и тази процедура вече се случва пред Агенция по вписванията в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Това е важно, защото, ако трябва да обявяваш ГФО, следва да си пререгистрирал своето НПО. Повече инфо за пререгистрацията на НПО можеш да намериш тук.