Видове НПО

Законът за Юридическите лица с нестопанска цел дава възможност за избор между две форми на неправителствена организациясдружения и фондации. Това, какъв избор ще направиш, зависи изцяло от идеята ти и какъв проект желаеш да осъществиш. От тази гледна точка трябва да съобразиш няколко неща.

  • Ще участва ли някой в твоето начинание или ще действаш сам?

Ако си решил да действаш сам, най-подходящо за твоето начинание е да избереш да учредиш фондация, тъй като при нея законът не изисква членски състав. При фондацията определящо е имуществото, което се придобива чрез дарение. Няма пречка учредителите да са две или повече лица. Те, като такива, следва безвъзмездно да отстъпят сума пари и да определят начина, по който те ще се разходват за постигане на целите на фондацията. В учредителния акт трябва да бъде определен управителен орган, който може да е както едноличен, така и колективен.

Другата форма на НПО – сдружението, предоставя възможност за участие на повече от едно лице, като при него има изискване за определен брой учредители. Според закона те могат да са три или повече лица (при сдруженията в обществена полза – поне 7 дееспособни лица, или 3 юридически лица, т.е. фирми или други НПО-та). При учредяване на сдружението следва да се определи състава на управителния орган, като той може да бъде управителен съвет със съответния брой членове. Един от тях се избира за председател и се явява представител на организацията в отношението ѝ с други лица. Възможно е обаче вместо управителен съвет да се предпочете управленските функции да се изпълняват просто от управител.

  • В частна или в обществена полза ще е дейността на твоето НПО?

Законодателството дава възможност да избереш каква дейност искаш да осъществява твоето НПО и по-точно дали тя ще е насочена към принос за конкретно лице или група от хора, или ще е полезна за цялото общество. Разграничават се НПО в обществена и НПО в частна полза.

Организациите в частна полза са по-ограничени откъм възможност за финансиране. При тях средствата се отпускат най-вече от учредителите при самото учредяване на организацията, от членски внос, както и от допълнителна стопанска дейност. При НПО-тата в обществена полза пък има възможност за финансиране и по различни обществени проекти.

Що се отнася до контрола върху извършваната дейност – той е засилен при организациите в обществена полза. Те следва да представят годишен финансов отчет и отчет за дейността си. От друга страна пък се ползват от данъчни облекчения при получаване на имущество чрез дарение или въз основа на наследяване, каквото облекчение не се прилага при НПО в частна полза.

Важно е да се знае, че всички НПО са задължени да плащат данък в размер на 10% от печалбата си от допълнителна стопанска дейност, ако разбира се развиват такава дейност.

  • Ще имаш ли нужда от външно финансиране?

Ако възможностите ти за финансиране на твоя проект са ограничени и трябва да разчиташ на други хора, то следва да учредиш сдружение, тъй като основен източник на средства при него е членския внос, който може да бъде определен като задължителен за внасяне ежегодно. При фондацията можеш да се надяваш на дарения, но не можеш да задължиш никого да ги прави. При всички случаи ако разчиташ на финансиране по някакъв проект, то ще трябва твоята организация да развива общественополезна дейност – това най-често е изискване изобщо за участие по програми за обществено финансиране.

И накрая – имай предвид, че ако в последствие решиш да промениш режима на определяне дейността на твоето НПО, такава промяна е възможна само при организациите в частна полза, които преминават към общественополезна дейност. Обратното не се допуска.

Регистрация на НПО – Сдружение или Фондация – С Advokatami.bg процедурата по регистрация на НПО е онлайн. Регистрираме организацията в Търговския регистър в рамките на седмица.