Дейност на НПО

Всяко НПО има свой предмет на дейност. Той се вписва в Търговскяи регистър и описва генерално каква цел преследва организацията и с какви средства възнамерява да я постигне.

Основната дейност на всяко НПО е нестопанска, т.е. не е насочена към реализирането на печалба. Пример за такава дейност е подкрепата на деца в неравностойно положение. Нестопанската дейност може да бъде в частна или в обществена полза. В частна полза би била дейността, ако е насочена към подкрепата на деца в неравностойно положение в точно определен дом. По този начин от дейността се ползват конкретен кръг лица – децата в съответния дом. Обществена ще е ползата, ако е насочена към децата в неравностойно положение в цялата страна. Границата между частна и обществена полза често се размива и решението за това каква да бъде дейността се взима от учредителите.

Стопанска дейност

Успоредно с основната такава, всяко НПО може да развива и стопанска дейност, ако това е предвидено в неговия устав. Стопанската дейност трябва да бъде свързана с основната. Ако, например, основната дейност е свързана с опазването на даден културен паметник, то потенциална стопанска дейност, е изработването и продажба на сувенири, свързани с този паметник. 

Средствата от стопанската дейност не представляват печалба както при търговските дружества. Те трябва да служат за изпълнение на основната цел. Няма пречка обаче да се използват като възнаграждение за лицата, ангажирани с дейността на организацията.

Регистрация на НПО – Сдружение или Фондация – С Advokatami.bg процедурата по регистрация на НПО е онлайн. Регистрираме организацията в Търговския регистър в рамките на седмица.