Учредители, членове и представители на НПО

За да учредиш неправителствена организация, ще ти е нужно участието на определени лица. Според българското законодателство учредители могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица (т.е. фирми или други НПО-та), или дееспособни физически лица. Разбира се, ако решиш, можеш да действаш и самостоятелно. В такъв случай най-добре е да избереш фондацията като правна форма за осъществяване на твоя проект. Ако пък в каузата ти ще участват няколко лица, следва да се насочиш към учредяване на сдружение.

Какво е важно да знаеш по темата, ако си решил, че сдружението е най-правилният избор за теб?

Сдружението е НПО, което се учредява от лица, носещи качеството член на съответната организация, и като такива притежават определените в закона и в учредителния акт права и задължения във връзка с членството си в нея. Законът за юридическите лица с нестопанска цел поставя изисквания по отношение на броя учредители, според това в каква полза е определена дейността на НПО-то:

  • 3 или повече лица при учредяване на сдружение в частна полза;
  • 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица за учредяване на сдружение в обществена полза;

В случай, че нямаш възможност сам да осъществяваш и финансираш своята кауза, то най-добре е да избереш сдружението като правна форма на неправителствена организация. Това е така, защото в устава на организацията може да бъде определено задължение за внасяне на ежегоден членски внос и така ще можеш да разчиташ на средства не само еднократно при учредяването на НПО-то.

Както във всяко съдружие, в което участват повече от едно лица, така и в НПО-то следва да бъдат определени органи, които да управляват организацията и да взимат решения от нейно име. При сдружението върховен орган е общото събрание на всички членове, в чиито правомощия попадат най-важните решения:

  • изменя и допълва устава;
  • избира и освобождава членове на управителния съвет;
  • приема бюджета и взема други важни финансови решения;
  • определя основните насоки на дейността на сдружението и др.;

Другият важен орган за сдружението е управителния съвет. Членовете му се избират от общото събрание. Броят им се определя в устава, като той не може да е по-малко от трима души, със срок на мандата не повече от 5 години. Дейността на  Управителния съвет е насочена най-вече към изпълнение на взетите от общото събрание решения и други оперативни задачи.

Сдружението се представлява най-често от председателя на управителния съвет, като представителна власт може да бъде предоставена и на заместник-председателя.

Какво е важно да знаеш в случай, че си решил, че фондацията е най-подходяща за осъществяване на твоята кауза?

Фондацията е НПО без членски състав. Тя възниква въз основа на отстъпване на имущество за изпълнение на нейните цели, което може да е както парични средства, така и недвижим имот.

Учредителят на фондацията определя какви органи ще управляват фондацията. Може управителният орган да е едноличен или колективен. В случай, че се предвижда определянето на повече от един орган, то тогава са приложими правилата за органите на сдружението.

Регистрация на НПО – Сдружение или Фондация – С Advokatami.bg процедурата по регистрация на НПО е онлайн. Регистрираме организацията в Търговския регистър в рамките на седмица.