Общо за НПО

Какво е НПО?

Неправителствената организация (съкратено НПО) е юридическо лице, подлежащо на специален законодателен режим по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Този тип организация развива обществена дейност без да цели извличане на печалба и се финансира от източници като членски внос, дарения, приходи от стопанска дейност.

По правило НПО не извършва стопанска дейност, тъй като се създава с идеална цел, т.е. да допринася в определена област на обществения живот, например:

  • защита на човешките права
  • подпомагане на интелектуалното развитие на младежта
  • опазване на околната среда
  • подпомагане на социално слаби групи
  • борба срещу насилието над животни

Извършване на стопанска дейност от НПО се допуска само доколкото тя е допълнителна за нея и ако приходите се влагат в дейности, пряко свързани с осъществяване на целите на организацията, като например:

  • продажба на рекламни артикули
  • организиране на турнири и благотворителни събития, семинари, програми за обучения
  • извършване на платени услуги и др.

Отличителни белези на неправителствената организация са нейните цели и средствата за постигането им. Залагането им в устава на организацията е определящо за това учредяването ѝ да бъде допустимо. По закон НПО-то е свободно да определя целта на своето съществуване и средствата, с помощта на които ще се бори да я постигне, като ограничения могат да се поставят само изрично със закон.

Видове НПО

Законът дава възможност за избор между две форми на НПО, които могат да развиват дейност както в частна, така и в обществена полза:

  • фондации
  • сдружения

Кое от двете ще избереш, зависи от това, коя от двете форми на НПО ще е най-подходяща за осъществяване на твоята идея. При избора си трябва да съобразиш начина на учредяване на твоето НПО, как ще се управлява то, да си наясно какъв е режимът на контрол върху дейността на съответната форма на НПО, а също и от какви данъчни облекчения може да се ползва твоята организация. Всичко това можеш да разбереш по-детайлно в статията ни, посветена на видовете НПО.

Регистрация на НПО – Сдружение или Фондация – С Advokatami.bg процедурата по регистрация на НПО е онлайн. Регистрираме организацията в Търговския регистър в рамките на седмица.