Въпроси?
Тук съм да помагам.

Дарина Манева
Клиентско обслужване
0888 047 188
pitai @ advokatami.bg

Подобни статии

Промяна от ЕООД в ООД и обратното

Промяната от ЕООД в ООД или обратното е свързана с промяна в собствеността на капитала на фирмата. В първия случай във фирмата има само един съдружник – едноличен собственик на капитала, който продава част от своите дялове на друг. По този начин фирмата се трансформира от ЕООД в ООД. В обратния случай във фирмата има поне двама съдружници. Единият от тях се отказва от участие във фирмата и прехвърля дяловете си на другия, който остава едноличен собственик. Фирмата се трансформира от ООД в ЕООД.

Как се случва промяната в правната форма?

Общото между двете промени е, че се сключва договор за прехвърляне на дружествени дялове, за да може част от капитала реално да премине от един съдружник в друг. При ООД е възможно и просто един съдружник да прекрати участието си и капиталът да се намали с неговите дялове. Тази процедура обаче е по-сложна, затова най-често се прилага просто продажба на дялове и уреждане на отношеняита между съдружниците по този начин.

При промяна на правноорганизационната форма (от ООД към ЕООД и обратното) задължително се приема нов учредителен акт за ЕООД или дружествен договор за ООД.

Както и всяка друга промяна на обстоятелства, тази промяна също се вписва в Търговскяи регистър. Едва след вписването тя става факт.

Променя ли се самата фирма?

Не, фирмата остава същата. Запазва се нейният ЕИК (БУЛСТАТ). Не е необходимо да се сключват анекси към сключени договори и споразумения или пък да се уведомяват контрагенти и институции. Възможно е такова задължение да е предвидено в някои отношения с конкретни партньори, например банки и застрахователни дружества, но по-скоро това би било изключение.